Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Het Groene Hart van Ternaard en hebben betrekking op de huisjes welke door Het Groene Hart van Ternaard worden verhuurd. 
1.2. Het Groene Hart van Ternaard wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
2. Reservering
2.1 Het Groene Hart van Ternaard neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. Het Groene Hart van Ternaard behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen Het Groene Hart van Ternaard en huurder komt tot stand op het moment dat Het Groene Hart van Ternaard de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur – per post of per e-mail aan u heeft verzonden.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Het Groene Hart van Ternaard te worden doorgegeven.
3. Wijzigingen in de reservering
3.1 Het Groene Hart van Ternaard is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Het Groene Hart van Ternaard een wijziging doorvoert heeft Het Groene Hart van Ternaard het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 10,- per wijziging bedragen. 
4. Prijzen
4.1 Huurder is aan Het Groene Hart van Ternaard de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van Het Groene Hart van Ternaard..
4.3 Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen. 
5. Betaling
5.1 Huurder dient binnen 14 dagen na reservering de betaling te voldoen. 
5.2 Indien een reservering kort voor aankomstdatum plaatsheeft, of bij last minute verhuur dient de factuur contant te worden voldaan.
5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de huursom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 Het Groene Hart van Ternaard heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.5 Het Groene Hart van Ternaard heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn, indien:
- bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
- huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
- huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder Het Groene Hart van Ternaard tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later tijdens de huurperiode zal worden betrokken. 
6. Aankomst en vertrekdagen
6.1 De huurder kan het gehuurde huisje op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken.
bij aankomst is de achterdeur van het door u gehuurde huisje open, de sleutel ligt op de tafel in de woonkamer. De auto dient u te parkeren in het parkeervak achter uw huisje. Indien u met meerdere auto’s bent gekomen kunt u de andere auto’s op het parkeerterrein bij de ingang parkeren. 
Op de dag van vertrek dient huurder het gehuurde huisje voor 10.30 uur te verlaten, de sleutels mogen weer op de tafel in de woonkamer worden gelegd. 
7. (Huishoudelijke) reglementen
7.1 Gasten dienen zich te houden aan de door het park vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het terreinreglement. Het Groene Hart van Ternaard heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het terrein te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
7.2 Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan de het gehuurde huisje. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van Het Groene Hart van Ternaard. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten op het terrein. 
7.3 Huurder zal de het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
7.4 Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden slechts overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten door Het Groene Hart van Ternaard zijn ontvangen. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek voor 10.30 uur de sleutels inleveren bij de beheerster of op de tafel te leggen van de woonkamer van het huisje.
7.5 Het Groene Hart van Ternaard verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren. Huurder wordt geacht de het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij huurder binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd bij de beheerster.
7.6 Het gebruik van bedlinnen is verplicht. U dient zelf bedlinnen mee te brengen, of het bedlinnen te huren.
7.7 Huurder dient medewerkers van Het Groene Hart van Ternaard (beheer) te allen tijde directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
7.8 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Het Groene Hart van Ternaard heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
7.9 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan de beheerster van Het Groene Hart van Ternaard te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
7.10 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door Het Groene Hart van Ternaard voor rekening van huurder gebracht.
7.11 Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken, dan die waarin door Het Groene Hart van Ternaard is voorzien. 
8. Huisdieren
8.1 Het meenemen van huisdieren is toegestaan na overleg met de beheerster van Het Groene Hart van Ternaard. 
8.2 De kosten die aan het verblijf van huisdieren zijn  € 1,50 per nacht per dier.
8.3 De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten. De huisdieren dienen te zijn ingeënt, voor honden geldt dat zij aangelijnd dienen te zijn en buiten het terrein worden uitgelaten. 
9. Overmacht
9.1 Het Groene Hart van Ternaard is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Het Groene Hart van Ternaard in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken. 
10. Aansprakelijkheid
10.1 Het Groene Hart van Ternaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in een recreatiewoning. 
10.2 Het Groene Hart van Ternaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder op Het Groene Hart van Ternaard niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
10.3 Het Groene Hart van Ternaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van Het Groene Hart van Ternaard of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
10.4 Het Groene Hart van Ternaard is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
10.5 Het Groene Hart van Ternaard is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen. 
10.6 Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Het Groene Hart van Ternaard (of de particuliere huiseigenaren), ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder op het terrein bevinden. 
10.7 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door Het Groene Hart van Ternaard in rekening worden gebracht. 
10.8 Huurder verklaart zich bekend met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, brochure, etc. 
10.9 Vrijwel alle woningen behoren toe aan particuliere eigenaren. De inrichting/indeling van de woningen kan daarom verschillen.

11. Klachten
11.1 Ondanks de zorg en inspanning van Het Groene Hart van Ternaard kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de beheerster. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. De klacht dient te worden ondertekend door de beheerster. Vervolgens dient u het klachtenformulier, dat ondertekend is door de beheerster, eventueel met een begeleidend schrijven, binnen acht (8) dagen na vertrekdatum te sturen aan.

Aan de St. Het Groene Hart van Ternaard 
t.a.v. Dhr. A.P. Talsma (secr.)
Halbertsmastrjitte 9
9145 SB Ternaard

Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen. 
12. Annuleringsvoorwaarden
12.1 Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten. Zonder annulerings-verzekering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- bij annulering meer dan 4 weken voor de aanvraag van het verblijf is 50% van het huurbedrag verschuldigd.
- bij een annulering bij minder dan 4 weken voor aanvang van het verblijf is het volledige huurbedrag verschuldigd.
- bij een voortijdige beëindiging van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd. 
13. Annuleringsverzekering
13.1 Deelneming aan de annuleringsverzekering vrijwaart u tegen kosten van een annulering veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (bijvoorbeeld brief huisarts):
a. bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval, van de hoofdpersoon of een der deelnemers
b. bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers
c. bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand- of stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of een van de deelnemers
d. onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon
e. het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdag op de plaats van bestemming.
13.2 Deelneming aan de annuleringsverzekering dient direct bij boeking te geschieden. De annuleringsverzekering loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om een van bovenstaande redenen wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Onder naar rato vergoeding wordt verstaan een vergoeding in verhouding van het aantal ongenoten dagen tot het totaal aantal dagen van de huurperiode. 
14. Website
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan de huurder. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in deze website binden ons niet.